Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała utworzenia GCKiS

Uchwała utworzenia GCKiS

26 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Uchwała utworzenia GCKiS

Zarządzenie 2017

ZARZĄDZENIE Nr 1/2017

DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W LUDWINIE

z dnia 17 lipca 2017r.

 

zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie ze świetlicy oraz zaplecza przy Gminnym  Centrum Kultury i Sportu.

Na podstawie § 9 ust.1 Statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie, stanowiącego Załącznik do Uchwały  Nr XVI/98/2012 Rady  Gminy  w  Ludwinie z dnia            25 października 2012r. w sprawie utworzenia i nadania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pn. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu postanawia, co następuje:

                                                                                                       §1.

 1. Ustala się opłaty za korzystanie ze świetlicy w Gminnym Centrum Kultury i Sportu

 w Ludwinie w wysokości:

1) za wynajem świetlicy 

          a) za pierwsze 2 godz.                                                   – 110,00 zł brutt

          b) za każdą kolejną godz.                                              – 50,00 zł brutto

2) za wynajem świetlicy

       a) na okres do 24 godz. z zastrzeżeniem litery b                   – 250,00 zł brut

        b) na okres do 2 dni , z zastrzeżeniem litery c                   – 500,00 zł brutto

3) za wynajem wyposażenia świetlicy :

a) za wynajem naczyń (półmisek, salaterka itp.) 1 szt.            – 1,00 zł brutto

b) za wynajem naczyń 1 komplet                       – 1,50 zł brutto

c) za wynajem krzesła 1 szt.                      – 1,00 zł brutto

d) za wynajem stołów 1 szt.                      – 5,00 zł brutto

2. Nie pobiera się opłat określonych w ust. 1 za wynajem świetlicy z zapleczem od członków OSP.

                                                                                                           §2.

Traci moc Zarządzenie Nr 2/ 2014 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu z dnia

17 lipca 2014r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie ze świetlicy oraz zaplecza przy Centrum Spotkań Mieszkańców w Ludwinie.

                                                                                                           §3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównej Księgowej

 

                                                                                                           §4.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.          

                                                                                                          Dyrektor

                                  

                                                                                                     Anna Czarnecka

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017

 

 

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie

z dnia 17 lipca 2017r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektu i wyposażenia hali sportowej.

 

Na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVI/98/2012 Rady Gminy  w   Ludwinie   z   dnia      25 października 2012r. w sprawie utworzenia i nadania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pn. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu postanawia, co następuje:

                                                                                                                 §1.

W Zarządzeniu nr 3/2014 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z obiektu i wyposażenia hali sportowej § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się następujące zasady odpłatności za korzystanie z obiektu, urządzeń   i sprzętu sportowego hali:

1) wynajęcie boiska do gry w piłkę siatkową:

a) jednorazowe za 1 godzinę 70,00 zł brutto

2) wynajęcie boiska do gry w badmintona:

a) jednorazowo za 1 godzinę 48,00 zł brutto

3) wynajęcie boiska do gry w koszykówkę:

a) jednorazowo za 1 godzinę 70,00 zł brutto

4) wynajęcie kortu tenisowego:

a) jednorazowo za 1 godzinę 50,00 zł brutto

5) wynajęcie boiska do piłki nożnej:

a) jednorazowo za 1 godzinę 70,00 zł brutto

6) wynajęcie boiska do piłki ręcznej:

a) jednorazowo za 1 godzinę 70,00 zł brutto

7) wynajęcie 8 stołów do tenisa stołowego:

a) jednorazowo za 1 godzinę 72,00 zł brutto

b) za 1 godzinę stołu tenisowego 9,00 zł brutto

8) wynajęcie siłowni:

a) jednorazowo za 1 godzinę 3,00 zł brutto

b) karnet na miesiąc 70,00 zł brutto

 1. Odpłatne korzystanie z obiektu wymaga uzgodnienia terminu jego wykorzystania

z pracownikami obsługi, co najmniej w dniu poprzedzającym.

 1. W przypadku najmu obiektu i wypożyczenia hali sportowej na okres, dłuższy niż

1 dzień obowiązują zasady ustalone w umowie z najemcą wg następujących zasad:

1) dla podmiotów realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania za

1 godzinę 15,00 zł brutto.

2) dla innych podmiotów w okresie ferii i wakacji za 1 dzień- 150,00 zł brutto,

3) zwalnia się z opłat szkoły, dla których Gmina Ludwin jest organem prowadzącym, realizujące zajęcia wychowania fizycznego.

 

 

 

                                                                                                                                 §2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównej Księgowej

 

                                                                                                                                §3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 01.07.2017 roku.

 

                                                                                       

 

                                                                                                     Dyrektor

 

                                                                                               Anna Czarnecka

17 lipca 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie 2017

Zarządzenie 2014

Wynajem Hali Sportowej wraz z wyposażeniem:

Zgodnie z §1 Zarządzenia Nr 3/2014r. z dnia 17 lipca 2014r. Dyrektora GCKiS w Ludwinie ustala się następujące zasady odpłatności za korzystanie z obiektu, urządzeń i sprzętu sportowego hali:

 1. wynajęcie boiska do gry w piłkę siatkową:

a) jednorazowo za 1 godzinę 70,00 zł brutto

 1. wynajęcie boiska do gry badmintona:

a) jednorazowo za 1 godzinę 48,00 zł brutto

 1. wynajęcie boiska za 1 godzinę do gry w koszykówkę:

a) jednorazowo za 1 godzinę 70,00 zł

 1. wynajęcie kortu tenisowego:

a) jednorazowo za 1 godzinę 50,00 zł brutto

 1. wynajęcie boiska do halowej piłki nożnej:

a) jednorazowo za 1 godzinę 70,00 zł brutto

 1. wynajęcie boiska do piłki ręcznej:

a) jednorazowo za 1 godzinę 70,00 zł brutto

 1. wynajęcie 8 stołów do tenisa stołowego:

a) jednorazowo za 1 godzinę 72,00 zł brutto

b) za 1 godzinę stołu tenisowego – 9,00 zł brutto

 1. wynajęcie siłowni:

a) jednorazowo za 1 godzinę 3,00 zł brutto

b) karnet na miesiąc 70 zł brutto

 

Odpłatne korzystanie z obiektu wymaga uzgodnienia terminu jego wykorzystania z pracownikami obsługi, co najmniej w dniu poprzedzającym.

W przypadku najmu obiektu i wypożyczenia hali sportowej na okres, dłuższy niż 1 dzień obowiązują zasady ustalone w umowie z najemcą wg następujących zasad:

1) dla podmiotów realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania za 1 godzinę 15,00 zł brutto,

2) dla innych podmiotów w okresie ferii i wakacji za 1 dzień -150,00 zł brutto,

 1. zwalnia się z opłat szkoły, dla których Gmina Ludwin   jest organem prowadzącym, realizujące zajęcia wychowania fizycznego
 2. Z opłat określonych w § 1. Zwalnia się imprezy masowe, których organizatorem lub gospodarzem jest Gmina Ludwin, jej jednostki organizacyjne lub uczniowskie kluby sportowe działające na terenie szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Ludwin.
 3. Termin organizowania imprezy masowej, zawodów międzyszkolnych należy zgłaszać właścicielowi obiektu co najmniej 7 dni przed imprezą.

 

Wynajem świetlicy w GCKiS w Ludwinie:

Zgodnie z §1 Zarządzeniem Nr 2/2014 z dnia 17 lipca 2014r. Dyrektora GCKiS Ludwinie ustala się opłaty

za korzystanie ze świetlicy oraz zaplecza przy Centrum Spotkań Kulturalnych Mieszkańców w Ludwinie

w wysokości:

1) za wynajem sali- świetlicy:

a) za pierwsze 2 godz.                                                      - 110,00 zł brutto

b) za każdą kolejną godz.                                                 -   50,00 zł brutto

2) za wynajem świetlicy:

 a) na okres do 24 godz.                                                     - 250,00 zł brutto

  b) a okres do 2 dni                                                            - 500,00 zł brutto

3) za wynajem wyposażenia:

a) za wynajem naczyń (półmisek, salaterka itp.) 1 szt.     -   1,00 zł brutto

b) za wynajem naczyń 1 komplet                                         -   1,50 zł brutto

c) za wynajem krzesła 1 szt.                                                  -   1,00 zł brutto

d) za wynajem stołów 1 szt.                                                  -   5,00 zł brutto

4) Nie pobiera się opłat określonych w ust. 1 za wynajem Sali z zapleczem od członków OSP.

17 lipca 2014
Czytaj więcej o: Zarządzenie 2014